Indledning

ALTATERRA behandler persondata, som behandles i virksomhedens systemer samt i forbindelse med dens procedurer, med den største omhu. Vi sikrer en høj datasikkerhedsstandard.

Ifølge kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF – herefter omtalt som databeskyttelsesforordningen – vil du i det følgende få indblik i, hvordan ALTATERRA behandler dine persondata.

Vi ønsker at informere dig om, at den dataansvarlige for dine persondata er Altaterra Kft., Malom Köz 1, 9431 Fertőd, Ungarn, med registreret kontor i Fertőd, Malom Köz 1, 9431, Ungarn.

I alle anliggender vedrørende behandling af persondata og udøvelse af rettigheder i forbindelse med persondatabehandling kan du kontakte den dataansvarlige via dennes postadresse eller elektronisk via følgende mailadresse: dataprotection@altaterra.eu.

De persondata, du stiller til rådighed, vil blive opbevaret i varigheden af din bestilling eller ydelsen af tjenesten af den dataansvarlige, samt i den periode, hvor eventuelle klager behandles, og indtil det tidspunkt, hvor potentielle krav udløber, eller en forpligtelse til at opbevare data i henhold til lovmæssige bestemmelser udløber, herunder især forpligtelser i forbindelse med opbevaring af regnskabsdokumenter. Hvis du giver dit samtykke, bliver dine data behandlet, indtil samtykket trækkes tilbage. I tilfælde af profilering anvender vi data til dette formål, indtil du gør indsigelser mod en sådan behandling af dataene.

 

Data stillet til rådighed af dig kan behandles med følgende formål:

 • at indgå og opfylde en kontrakt, herunder tillægsydelser og administration af dine pakker – det juridiske fundament for databehandlingen er nødvendigheden af databehandling for at kunne indgå og opfylde kontrakten i henhold til art. 6, stk. 1, litra b) i databeskyttelsesforordningen;
 • at håndtere eventuelle indgivne klager – det juridiske grundlag for behandlingen af data er en forudsætning for databehandling i forbindelse med opfyldelse af kontrakten i henhold til art. 6, stk.1, litra b) i databeskyttelsesforordningen.
 • overførsel af marketingkommunikation via de kommunikationskanaler, som du har angivet på baggrund af dit udtrykkelige samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen).
 • opfyldelse af forpligtelser hos den dataansvarlige, der hidrører fra lovbestemmelser – specifikt lov af 29. september 1994 om regnskabsføring – det juridiske grundlag for behandlingen af data er en forudsætning for at opfylde den juridiske forpligtelse hos den dataansvarlige, som er indeholdt i art. 6, stk. 1, litra c) i databeskyttelsesforordningen.
 • forfølgelse af krav vedrørende den indgåede aftale – det juridiske grundlag for behandlingen af data er en forudsætning for databehandling i forbindelse med opfyldelsen af den dataansvarliges legitime interesser, der hvor disse består i muligheden for at forfølge krav i henhold til civil lovgivning og ved mindelige domstole som indeholdt i art. 6, stk. 1, litra f) i databeskyttelsesforordningen.
 • håndtering af forespørgsler fra kunder, hvor administrators legitime interesse er at give det højeste serviceniveau i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i databeskyttelsesforordningen.
 • Direkte markedsføring af den dataansvarliges egne produkter og tjenester, herunder til statistiske formål samt profilering. Det juridiske grundlag for databehandlingen er en nødvendighed for at kunne forfølge den dataansvarliges legitime interesser, der hvor disse legitime interesser består af direkte markedsføring af den dataansvarliges egne produkter og tjenester i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i databeskyttelsesforordningen.
 • profilering med henblik på at identificere præferencer eller behov i forbindelse med produkter og tjenester og for at kunne præsentere et fyldestgørende tilbud – det juridiske grundlag for databehandlingen er den dataansvarliges legitime interesser, der hvor disse interesser består i direkte markedsføring af egne produkter og tjenester i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i databeskyttelsesforordningen.
 • analytiske og statistiske formål – det juridiske grundlag for databehandlingen er en nødvendighed for at kunne forfølge den dataansvarliges legitime interesser, der hvor disse består i analyse af og statistik over den dataansvarliges handlinger i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i databeskyttelsesforordningen.

 

Når vi tilføjer nye formål til databehandlingen, vil du straks blive informeret om dette.

At stille persondata til rådighed er frivilligt, men nødvendigt for at kunne indgå og opfylde kontrakten mellem dig og ALTATERRA vedrørende din bestilling samt tjenester og tillægsprodukter.

Data, som du har stillet til rådighed, vil blive videregivet til:

 • enheder i ALTATERRA-koncernen, som leverer forskellige tjenesteydelser til ALTATERRA såsom regnskab, gældsinddrivelse eller IT-tjenester, samt understøtter processen med levering af pakker, der hvor sådanne enheder behandler persondata på grundlag af aftaler indgået med den dataansvarlige, og dette alene foregår i henhold til dennes givne anvisninger.
 • udover førnævnte enheder kan dine persondata alene videregives til enheder, som er berettigede til at behandle dine data på grundlag af lovmæssige bestemmelser.

 

Du har:

 • ret til at tilgå dine persondata, deres berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dem.
 • ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, der hvor det juridiske grundlag for behandlingen er i den dataansvarliges legitime interesse. Især har du ret til at gøre indsigelse mod behandling med henblik på markedsførings- og profileringsformål.
 • ret til dataportabilitet, f.eks. at modtage dine persondata fra den dataansvarlige i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvor dine persondata behandles med henblik på indgåelse og opfyldelse af kontrakten. Du kan overføre modtagne persondata til en anden dataansvarlig.
 • ret til at indgive en klage til en tilsynsførende myndighed, som står for persondatabeskyttelse i dit land.

 

Det er frivilligt at give samtykke, og derfor kan du til enhver tid trække det tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket kommer ikke til at påvirke lovligheden af databehandling, der sker på grundlag af samtykket, inden det blev trukket tilbage.

For at kunne udøve førnævnte rettigheder bedes du kontakte den dataansvarlige, hvis kontaktoplysninger er anført ovenfor.